بانک ملت به عنوان بانک برتر حاضر در دومین نمایشگاه تخصصی بورس ، بانک و خصوصی سازی معرفی شد.