وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به همکاری بانک ملت با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در زمینه توسعه خدمات پول الکترونیک ، اظهار داشت: بانک ملت در بحث بانکداری الکترونیک همیشه از پیشگامان بوده است.