عضو هیات مدیره بانک ملت اظهار داشت:نیروی انسانی باتدبیر و متعهد به عنوان مغزافزار و اعتقاد به خدمات رسانی به مردم و کسب رضایتمندی مشتریان ، این بانک را خوشنام ساخته است.