پذیرندگان پایانه های فروش بانک ملت در استان گلستان برای اجرای هرچه بهتر طرح توزیع روغن نباتی ، در یک دوره آموزشی با نحوه استفاده از امکانات پرداخت غیرحضوری این بانک آشنا شدند.