استاندار همدان از عملکرد بانک ملت در نمایشگاه گلبرگ مهر (روایتی از گلستان 30 سال خودباوری در این استان ) قدردانی کرد.