مدیریت شعب بانک ملت در استان آذربایجان شرقی با 95 شرکت برای صدور بن کارت ، ملت کارت هوشمند و ملت کارت متمرکز برای کارکنان آنها ، قرارداد منعقد کرد.