معاون مدیریت و برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی ، پیوستن بانک ملت به بانک های خصوصی و مطرح شدن آن به عنوان بزرگ ترین بانک خصوصی کشور را حاصل درایت ، توانمندی و تعهد مدیران و کارکنان این بانک خواند.