نخستین شرکت تولید ید کشور با مشارکت و حمایت بانک ملت در استان گلستان به بهره برداری رسید.