مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و مسوول کمیته برگزاری نمایشگاه سیمرغ از حضوربانک ملت در این نمایشگاه قدردانی کرد.