کارکنان مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمان در مسابقات قرآن شبکه بانکی این استان ، موفق به کسب مقام شدند.