مدیریت شعب استان قم یک دوره آموزش خدمات نوین بانکی را برای مالکان و متصدیان جایگاه های پخش فرآورده های نفتی این استان برگزار کرد.