نماینده بانک مرکزی در استان اصفهان از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت دراین استان در جلب رضایت مشتریان اعلام رضایت کرد.