پرداخت قبوض تلفن ثابت از طریق تلفن گویای مخابرات در استان اصفهان