بانک ملت در میان بانک های فعال در استان خوزستان به عنوان بانک برتر شناخته و معرفی شد.