مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی ، موفق شد از لحاظ جذب چهار سپرده بخش خصوصی میان بانک های این استان رتبه اول را به خود اختصاص دهد.