مدیریت شعب بانک ملت در استان اصفهان تاکنون با 14 دانشگاه این استان برای پرداخت الکترونیک شهریه دانشجویان به توافق رسید.