بانک ملت امکان حواله اینترنتی وجوه برای دارندگان حساب های حقوقی و اشتراکی در این بانک را فراهم کرد.