بانک ملت در راستای افزایش سطح کیفیت خدمات خود ، واریز آنی وجوه به حساب پذیرندگان پایانه های فروشگاهی را امکان پذیر کرد.