رییس کمیته بین المللی روبوکاپ ، لوح تقدیر و تندیس این دوره از مسابقات را به مدیرعامل بانک ملت اهدا کرد.