با بهره برداری از سیستم های مکانیزه در بانک ملت ، استقبال مشتریان این بانک از خدمات حواله بین بانکی ساتنا( سامانه تسویه ناخالص آنی) افزایش یافت.