پرداخت وجوه قبوض شرکت های خدماتی از طریق بسترهای مختلف الکترونیک ، در بانک ملت امکان پذیر شد.