شمار پایانه های فروشگاهی نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر کشور از مرز 126 هزار دستگاه عبور کرد.