تمامی مراکز مخابراتی استان هرمزگان به پایانه های فروشگاهی بانک ملت مجهز شدند.