همایش طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان در سال 1388 ، با حضور تمامی کارکنان صف و ستاد بانک ملت در استان گلستان برپا شد.