بانک ملت عنوان برترین بانک جشنواره تجارت الکترونیک استان فارس را به خود اختصاص داد.