مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمان ، پایانه های فروشگاهی مستقر در این استان را به سوییچ مگانک تجهیز کرد.