مسوولان ، پزشکان و کارشناسان سازمان انتقال خون استان کرمان با خدمات نوین و الکترونیک بانک ملت ، آشنا شدند.