مدیر شعب منطقه سه تهران همراه با جمعی از کارشناسان این منطقه از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت بازدید کرد و با مدیران آن به بحث و گفت و گو نشست.