معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری همدان از نحوه تعامل بانک ملت با مشتریان و مراجعه کنندگان قدردانی کرد.