مدیرعامل شرکت مخابرات استان گلستان از نحوه تعامل و همکاری بانک ملت با این شرکت اظهار رضایت و خرسندی کرد.