ستاد طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان در مدیریت شعب بانک ملت در استان لرستان تشکیل شد و شروع به کار کرد.