اعضای ستاد بسیج اقتصادی ، نمایندگان کارخانجات توزیع و عاملان شیر یارانه ای ، مسوولان ستادی و رییس اداره بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان گلستان در جلسه ای با مسوولان بانک ملت ، راهکارهای توزیع بهینه شیر یارانه ای را بررسی کردند.