بانک ملت تا پایان روز 12 خردادماه سال جاری ، بیش از یک میلیون فقره ملت کارت اصناف برای متقاضیان صادر کرد.