طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان در سال 88 از سوی مدیریت شعب بانک ملت در استان قم به مرحله عملیاتی رسید.