بانک ملت نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های مدت دار را برای سال 88 اعلام کرد.