دایره انفورماتیک مدیریت شعب بانک ملت در استان اصفهان ، در میان دوایر انفورماتیک بانک های این استان ، رتبه نخست را کسب کرد.