شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار از عملکرد شعبه جهاد اهواز بانک ملت در خرید نقدی گندم از کشاورزان قدردانی کرد.