مدیر حج و زیارت استان قم از بانک ملت به دلیل همکاری و مساعدت با این سازمان قدردانی کرد.