تمامی شعب بانک ملت برای صدور زائرکارت ، آمادگی کامل دارند و این کارت ها در اسرع وقت برای متقاضیان اعزام به خانه خدا ، صادر می شود.