بانک ملت استان زنجان برای تسریع در امر خرید نقدی گندم از کشاورزان استان ، تمهیدات ویژه ای اندیشیده است.