مدیریت شعب بانک ملت در استان چهارمحال و بختیاری با توجه به شروع فصل برداشت در این استان ، خرید نقدی گندم از کشاورزان را آغاز کرد.