مدیریت شعب بانک ملت در استان کرمانشاه با همکاری اتاق بازرگانی این استان ، یک دوره آموزش تجارت بین الملل و امور ارزی برپا کرد.