مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: بانک ملت ، بانک پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک در میان سایر بانک ها است.