رییس دانشگاه پیام نور استان ایلام از نحوه همکاری و تعامل بانک ملت با این دانشگاه قدردانی کرد.