برج آلتون به عنوان یکی از مرتفع ترین پارکینگ های طبقاتی کشور از سوی شهرداری مشهد و با مشارکت بانک ملت استان خراسان رضوی به بهره برداری رسید.