طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان در سال جاری از سوی بانک ملت استان یزد به مرحله اجرا درآمد.