پروژه کارت هوشمند سوخت با همکاری بانک ملت در جایگاه های شهرستان تبریز به مرحله اجرا درآمد.