مدیریت شعب بانک ملت در استان گلستان تاکنون بیش از 950 هزار تن گندم را به صورت نقدی از کشاورزان استان خریداری کرده است.