بانک ملت استان فارس تا پایان تیرماه سال جاری ، نزدیک به یک میلیون تن گندم از کشاورزان استان خریداری کرد.