مدیریت شعب بانک ملت در استان هرمزگان ، قسمت خدمات ویژه ای در مجتمع آلومینیوم المهدی بندرعباس دایر کرد.